POLƍTICA DE PRIVACITAT

Responsable del Tractament

Lā€™empresa responsable del tractament de les seves dades en virtut dā€™aquesta PoliĢtica de privacitat eĢs:

RAYO OĢ€PTICS,S.L.
NIF: B64108491
Domicili: Travessera de les Corts,, 236 – 08014 Barcelona (Barcelona)
DireccioĢ de correu electroĢ€nic: administracio@rayo-optics.com
Web: rayo-optics.com
TeleĢ€fon: 93 490 64 25
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tomo: 38463, Folio: 38, Hoja: 327343

En RAYO OĢ€PTICS,S.L., reconeixem la importaĢ€ncia de protegir la seva informacioĢ personal i estem compromesos a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de proteccioĢ de dades.

La present poliĢtica de privacitat preteĢn regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels diferents usuaris que naveguen o faciliten les seves a traveĢs dels diferents formularis situats en la web.

Dades Personals

Una dada personal, eĢs la informacioĢ que l’identifica o el fa identificable. A traveĢs de la web, en les caselles establertes a tal efecte recollim les dades personals que l’usuari ens comunica: Nom, cognoms, correu electroĢ€nic, teleĢ€fon, direccioĢ postal, poblacioĢ, etc.aixiĢ com totes aquelles dades que voluntaĢ€riament ens proporcioni a traveĢs de qualsevol de les xarxes socials de les quals l’usuari estaĢ€ registrat. En aquest cas, la privacitat dependraĢ€ de la configuracioĢ establerta pel mateix usuari aixiĢ com dels termes i condicions de la proĢ€pia xarxa social.

La visita de l’usuari a la web no implica que hagi de facilitar cap informacioĢ sobre les seves dades personals. No obstant aixoĢ€, en cas de facilitar-les, les dades seran tractades de forma liĢcita de conformitat en tot moment als principis i drets recollits en el RGPD 2016/679 de 26 d’abril i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre.
Finalitat, duracioĢ i legitimacioĢ del tractament

Les dades que lā€™usuari ens proporcioni les tractarem amb les seguĢˆents finalitats:

Atendre la solĀ·licitud o peticioĢ realitzada per lā€™usuari a traveĢs del formulari de contacte situat a la web. Recollim i tractem les dades personals de lā€™usuari per poder tramitar i gestionar la seva solĀ·licitud, una consulta o qualsevol peticioĢ que realitza a traveĢs del formulari. Aquestes dades les conservem durant el temps necessari per complir la seva peticioĢ i durant el temps establert per la llei amb una duracioĢ miĢnima de 3 anys.

La base de legitimacioĢ del tractament de les dades seraĢ€ el consentiment que atorga lā€™usuari en seleccionar la casella dā€™acceptacioĢ de la nostra poliĢtica de privacitat abans dā€™enviar la peticioĢ. Lā€™usuari teĢ dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que aixoĢ€ afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Millorar la seva experieĢ€ncia en navegar per la web. Aquestes dades els conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament dā€™aquestes eliminant les cookies i durant el temps establert per la llei amb una durada miĢnima de 3 anys.

La base de legitimacioĢ per a millorar la seva experieĢ€ncia en navegar per la web eĢs el consentiment que atorga l’usuari en acceptar les cookies. L’usuari teĢ dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que aixoĢ€ afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li informacioĢ sobre les nostres activitats i productes. Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament dā€™aquestes i durant el temps establert per la llei amb una durada miĢnima de 3 anys.

La base de legiĢtimacioĢ per a gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li les nostres activitats i novetats, eĢs el consentiment que ens atorga per a aixoĢ€. L’usuari teĢ dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que aixoĢ€ afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

CessioĢ o comunicacioĢ de dades personals i transfereĢ€ncies internacionals

Les seves dades no es comunicaran ni seran cedides a tercers tret que existeixi alguna obligacioĢ legal o a aquells prestadors vinculats al Responsable que actuen com a encarregats del tractament.
No es realitzen transfereĢ€ncies internacionals, en cas queĢ€ en algun moment poguessin realitzar-se, se li comunicaria a fi d’obtenir el seu consentiment.

ActualitzacioĢ de dades

EĢs important que perqueĢ€ puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificacioĢ en aquestes, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquestes.
L’usuari garanteix que les dades personals facilitades soĢn veraces garantint que tota la informacioĢ facilitada correspon amb la situacioĢ real, que estaĢ€ posada al dia i eĢs exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificacioĢ.

Dades de Tercers

Si l’usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a RAYO OĢ€PTICS,S.L., garanteix que ha obtingut aquestes dades de forma liĢcita, que ha informat preĢ€viament els afectats, obtenint el seu consentiment per a comunicar- les i que la informacioĢ facilitada eĢs exacta i veracĢ§.

CaraĢ€cter obligatori de la informacioĢ solĀ·licitada

Tots els nostres formularis compten amb un asterisc (*) en les dades obligatoĢ€ries. Si l’usuari no omple aquests camps, o no marca la casella d’acceptacioĢ de la poliĢtica de privacitat, no es permetraĢ€ l’enviament de la informacioĢ.

UĢs de les contrasenyes

Per a poder accedir a l’AĢ€rea Privada, l’USUARI hauraĢ€ de ā€œIniciar SessioĢā€ i incloure l’adrecĢ§a del correu electroĢ€nic i contrasenya generada en el formulari de registre d’acord a les regles de complexitat que s’estableixin a cada moment a la web.

Els usuaris soĢn responsables de l’adequada custoĢ€dia i confidencialitat de qualssevol dels identificadors i/o contrasenyes que hagin seleccionat en el registre, i es comprometen a no cedir el seu uĢs a tercers, ni permetre el seu acceĢs a persones alienes.

AixiĢ mateix, seraĢ€ obligacioĢ de l’usuari notificar de forma immediata al Responsable qualsevol fet que permeti l’uĢs indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, l’extraviament, o l’acceĢs no autoritzat a aquests, amb la finalitat de conducta a la seva immediata cancelĀ·lacioĢ.

Drets dels interessats

TeĢ dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmacioĢ sobre el seu tractament, aixiĢ com una coĢ€pia de les dades personals objecte de tractament. TeĢ dret a actualitzar-les i a solĀ·licitar la rectificacioĢ de les dades que siguin inexactes o solĀ·licitar la supressioĢ quan les dades no siguin necessaĢ€ries per a les finalitats per les quals van ser recaptades. Pot solĀ·licitar la limitacioĢ en el tractament de les seves dades i oposar-se al tractament dā€™aquestes revocant el seu consentiment, aixiĢ com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, teĢ dret a no ser objecte de decisions basades uĢnicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Pot exercir els seus drets contactant amb nosaltres Travessera de les Corts,, 236 – 08014 Barcelona (Barcelona). Email: optica@rayo-optics.com

Si considera que els seus drets no s’han ateĢ€s degudament, teĢ dret a presentar una reclamacioĢ davant l’autoritat de control a www.aepd.es

Tractament de dades de Menors d’edat

Qui facilita les dades a traveĢs dels formularis d’aquesta web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, quedant prohibit l’acceĢs i uĢs del portal a menors d’aquesta edat. Si en algun moment, el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caraĢ€cter personal, procedirem a la cancelĀ·lacioĢ d’aquestes. AixiĢ mateix, els pares o tutors podran en qualsevol cas dirigir-se a RAYO OĢ€PTICS,S.L. per a bloquejar el compte d’acceĢs dels menors al seu caĢ€rrec que s’haguessin registrat falsejant la seva identitat.

Xarxes Socials

L’objecte de les eines com Facebook, Twitter, Instagram, etc. o altres xarxes socials eĢs donar visibilitat i difusioĢ a les activitats que desenvolupa la nostra organitzacioĢ. Aquestes eines emmagatzenen dades personals en els servidors dels serveis respectius i es regeixen per la seva proĢ€pia poliĢtica de privacitat. Es recomana la revisioĢ i la lectura de les condicions d’uĢs i poliĢtica de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se, tenint en compte les diferents possibilitats de configuracioĢ en relacioĢ al grau de privacitat del perfil d’usuari en la xarxa social.

AixiĢ mateix, el Responsable es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informacioĢ publicada per tercers que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Com tambeĢ el dret a bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Tractament de Cookies

Una cookie eĢs un petit arxiu que es descarrega i emmagatzema en l’ordinador de l’usuari quan aquest accedeix a una paĢ€gina web. Les cookies permeten a la web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informacioĢ sobre els haĢ€bits de navegacioĢ de l’usuari o del seu equip i, depenent de la informacioĢ que continguin i de la forma en queĢ€ utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconeĢ€ixer a l’usuari.

L’usuari teĢ l’opcioĢ d’impedir la generacioĢ de cookies, mitjancĢ§ant la seleccioĢ de la corresponent opcioĢ en el seu programa de navegador. Pot obtenir meĢs informacioĢ llegint la nostra PoliĢtica de Cookies.

Data d’ActualitzacioĢ: 15/07/2019